Heatlab

ทำอย่างไรถ้าใช้เกินจำนวนแพ็คเกจที่กำหนด?

ในกรณีใช้จำนวน Pageview ครบกำหนด ระบบจะไม่บันทึกผู้ใช้ที่เกินจำนวน แต่ถ้าต้องการเพิ่มจำนวน Pageview สามารถติดต่อเราที่อีเมล support@heatlab.co ได้เพื่อสมัครแพ็คเกจใหม่

ยังคงมีคำถาม?